Saturday, June 15, 2013

สื่อการเรียนออนไลน์มาฝากกันครับ

สวัสดัครับวันนี้เอาสื่อการเรียนออนไลน์มาฝากกันครับสื่อเค้าน่าใช้มากครับยังไงก็อย่าลืมให้เครดิตเจ้าของเว็บเค้าด้วยนะครับ


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ร.ร.กันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

ที่
รหัส
ชื่อ WAI
ผู้สร้าง
แก้ไขล่าสุด
เข้าใช้
คะแนน
1
302
กลอนสุภาพ (คลิก) อ.ภรภัทร เจริญธง
05/03/2551
8179
คลิก
2
303
หน้าที่และความหมายของคำ (คลิก) อ.ภรภัทร เจริญธง
05/03/2551
2866
คลิก
3
477
คำซ้ำ (คลิก) อ.ภรภัทร เจริญธง
02/03/2552
1965
คลิก
4
476
คำซ้อน (คลิก) อ.เมตตา พูลสวัสดิ์
02/03/2552
3844
คลิก
5
521
คำบาลี สันสกฤต (คลิก) อ.เมตตา พูลสวัสดิ์
01/11/2552
1198
คลิก
6
184
การเขียนบรรณานุกรม (คลิก) อ.ระหงค์ นันตโลหิต
05/12/2550
4376
คลิก
7
185
การเขียนรายงานวิชาการ (คลิก) อ.ระหงค์ นันตโลหิต
05/12/2550
9673
คลิก
8
186
ลักษณะของงานเชิงวิชาการ (คลิก) อ.ระหงค์ นันตโลหิต
05/12/2550
1824
คลิก
9
202
ภาษากับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (คลิก) อ.ระหงค์ นันตโลหิต
22/02/2551
969
คลิก
10
203
การเขียนเรียงความเรื่องเกี่ยวกับโลกส่วนตัว (คลิก) อ.ระหงค์ นันตโลหิต
22/02/2551
6335
คลิก
11
204
อิเหนาตอนศึกกะหมังกุหนิง (คลิก) อ.ระหงค์ นันตโลหิต
22/02/2551
34302
คลิก
12
046
การพูดในโอกาสต่างๆ (คลิก) อ.มะลิ มุขขันธ์
19/09/2549
16600
คลิก
13
534
การเขียนรายงาน (คลิก) อ.มะลิ มุขขันธ์
11/12/2552
93
คลิก
14
535
สำนวนสุภาษิต (คลิก) อ.ยุพวรรณ แหล่งหล้าธนาศิริ
11/12/2552
786
คลิก
15
007
คำ (คลิก) อ.วิลาวัลย์ เพ็งชัย
25/07/2549
1094
คลิก
16
020
งานห้องสมุด (คลิก) อ.วิชา กิ่งทอง
03/08/2549
988
คลิก
17
332
การประชุม (คลิก) อ.ส่งศรี อามาตย์
06/03/2551
1583
คลิก
18
333
การใช้พจนานุกรม (คลิก) อ.ส่งศรี อามาตย์
06/03/2551
456
คลิก
19
321
กลุ่มคำและหน้าที่ของกลุ่มคำ (คลิก) อ.สนั่น ประเสริฐศรี
05/03/2551
8814
คลิก
20
322
โครงสร้างประโยคและประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น (คลิก) อ.สนั่น ประเสริฐศรี
05/03/2551
9715
คลิก
21
379
การใช้โวหาร (คลิก) อ.สุรางค์ จันทราภรณ์
08/03/2551
1874
คลิก
22
522
คำราชาศัพท์ (คลิก) อ.ลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์
01/11/2552
2455
คลิก
23
523
การเขียนเรียงความ (คลิก) อ.ลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์
01/11/2552
960
คลิก
24
019
การย่อความ (คลิก) อ.จันทร์ทิวา อบทอง
03/08/2549
4102
คลิก
25
124
การเขียนจดหมาย (คลิก) อ.จันทร์ทิวา อบทอง
28/08/2550
34127
คลิก
26
125
การใช้พจนานุกรม (คลิก) อ.จันทร์ทิวา อบทอง
28/08/2550
14429
คลิก
27
126
การอ่านร้อยกรอง (คลิก) อ.จันทร์ทิวา อบทอง
28/08/2550
7659
คลิก
28
127
การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว (คลิก) อ.จันทร์ทิวา อบทอง
28/08/2550
13110
คลิก
29
128
ธรรมชาติของภาษา (คลิก) อ.จันทร์ทิวา อบทอง
28/08/2550
11064
คลิก
30
508
คำบาลี-สันสกฤตในภาษาไทย (คลิก) อ.ดอกอ้อ สุโพธิ์
15/08/2552
8540
คลิก
31
176
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี (คลิก) อ.นิตยา ทองคำ
18/11/2550
38309
คลิก
32
178
ประโยคเพื่อการสื่อสาร (คลิก) อ.นิตยา ทองคำ
30/11/2550
6239
คลิก
33
191
การพูดต่อหน้าประชุมชน (คลิก) อ.นิตยา ทองคำ
22/02/2551
5025
คลิก

โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม
โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
สร้างจาก Macromedia Flash MX : Educational Version (สงวนลิขสิทธิ์)

1 comment: