Monday, July 8, 2013

เสียงพยัญชนะ

เสียงพยัญชนะ   

       พยัญชนะ แปลว่า การกระทำเสียงให้ปรากฏชัด หรือเครื่องหมายตัวอักษรที่ใช้แทนภาษาพูด พยัญชนะจะออกเสียงตามลำพังไม่ได้ต้องอาศัยสระ

เสียงพยัญชนะในภาษาไทย        เสียงพยัญชนะในภาษาไทย มี ๒๑ เสียง (๔๔ รูป)
--------------------------------------------------------------------------------------
๑. /ก/  ก                        ๘. /ด/  ด ฎ                     ๑๕. /ฟ/  ฟ ฝ
๒. /ค/  ข ค ฆ (ฃ ฅ)        ๙. /ต/  ต ฏ                       ๑๖. /ม/  ม
๓. /ง/  ง                      ๑๐. /ท/  ท ฐ ถ ฑ ฒ ธ        ๑๗. /ร/  ร
๔. /จ/  จ                        ๑๑. /น/  น ณ                  ๑๘. /ล/  ล ฬ
๕. /ช/  ช ฉ ฌ               ๑๒. /บ/  บ                         ๑๙. /ว/  ว
๖. /ซ/  ซ ศ ส ษ               ๑๓. /ป/  ป                      ๒๐. /ฮ/  ฮ ห
๗. /ย/  ญ ย                        ๑๔. /พ/  ผ พ ภ               ๒๑. /อ/  อ    
---------------------------------------------------------------------------
(บางตำรานับ ๒๐ เสียง ไม่นับเสียง /อ/)

สรุปพยัญชนะที่ไม่ออกเสียง

        ๑. พยัญชนะที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตกำกับ เช่น วิทย์ ศาสน์

        ๒. พยัญชนะซึ่งตามหลังตัวสะกดในบางคำ เช่น พุทธ ภัทร

        ๓. ร หรือ ห ซึ่งนำพยัญชนะตัวสะกดในบางคำ เช่น สามารถ พรหม พราหมณ์

        ๔. ร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอักษรควบไม่แท้ เช่น  จริง เสร็จ โครม  สร้าง โทรม

เสียงวรรณยุกต์ 
        เสียงวรรณยุกต์ คือ เสียงที่เปล่งออกมามีระดับสูงต่ำต่างกัน ทำให้ความหมายต่างกัน ด้วยซึ่งเป็นเสียงที่เกิดกับเสียงสระและเสียงพยัญชนะวรรค วรรณยุกต์ไทย มี ๕ เสียง ๔ รูป คือ
---------------------------------------------------------------------------------------------
เสียง   เสียงสามัญ      เสียงเอก        เสียงโท         เสียงตรี        เสียงจัตวา
-------------------------------------------------------------------------------------------
 รูป           -                            ่                ้                        ๊                     ๋

        ในบางคำรูปกับเสียงวรรณยุกต์อาจไม่ตรงกัน พยัญชนะต้น สระ และตัวสะกดมีความสำคัญต่อการในวรรณยุกต์ไม่น้อยกว่ารูปวรรณยุกต์ ในการเขียนจึงต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้ด้วย จึงจะใช้วรรณยุกต์ได้ถูกต้อง เช่น โน้ต เชิ้ต เสียงตรีแต่ใช้รูปวรรณยุกต์โทเป็นต้น

        ตัวอย่างการผันอักษร    

   ตัวอย่างการผันอักษร                        
-+-----------------------------------------------------------------------                   
    สามัญ                   เอก           โท          ตรี        จัตวา
--------------------------------------------------------------------------
อักษรกลางคำเป็น      กา      ก่า    ก้า    ก๊า    ก๋า
อักษรกลางคำตาย      -      กะ    ก้ะ    ก๊ะ    ก๋ะ
อักษรสูงคำเป็น          -      ข่า    ข้า     -        ขา     
อักษรสูงคำตาย                 -      ขะ       ข้ะ        -        - 
อักษรต่ำคำเป็น            คา             -              ค่า           ค้า         -
อักษรต่ำคำตายสระเสียงสั้น       -    -     ค่ะ    คะ    ค๋ะ  
อักษรต่ำคำตายสระเสียงยาว    -      -     โนต     โน้ต     โน๋ต   
----------------------------------------------------------------------------                   
        จะเห็นได้ว่าอักษรสูงกับอักษรกลางมีเสียงตรงกับรูปเสมอ  แต่อักษรต่ำจะมีเสียงสูงกว่านั้นอีก เว้นแต่เสียงจัตวาเพราะไม่มีเสียงใดสูงกว่านั้นอีก วิธีผันอักษรสูงและอักษรต่ำให้ครบ  ๕ เสียง ทำได้โดยนำอักษรต่ำคู่ที่มีเสียงคู่กับอักษรมาผันคู่กัน เช่น                             
--------------------------------------------------------------------------------------                   
     เสียงสามัญ       เสียงเอก    เสียงโท       เสียงตรี    เสียงจัตวา
---------------------------------------------------------------------------------------
อักษรสูง     -       ข่า      ข้า    -    ขา
อักษรต่ำ (คู่)    คา     -    ค่า    ค้า    -
-+---------------------------------------------------------------------------------------                   
       ส่วนอักษรต่ำเดี่ยวอาจผันให้ครบทั้ง ๕ เสียงใช้อักษรกลางหรือสูงเป็นตัวนำ เช่น                   
                   
                   เสียงสามัญ           เสียงเอก        เสียงโท         เสียงตรี        เสียงจัตวา                   
                   
  อักษรสูง        อยู่                      อยู่                   อยู้             ยู้               ยู๋                   
                   
  อักษรต่ำ (คู่)     นี                     หนี่                   หนี้             นี้              หนี                   

1 comment: